Powerstone - Powerscreen - Kruszarki, Przesiewacze, Filtroprasa, Hydrocyklon -                              
powerstone

wyłączny przedstawiciel powerscreen international distribution

Kategorie

Stacjonarna zakład do płukania i sortowania kruszywa z systemem odzysku wody i filtro-prasą.

Producenci kruszywa płukanego często spotykają się z problemem efektywnego wykorzystania niewielkich powierzchni przeznaczonych pod zakład przeróbczy. Na ograniczonej przestrzeni istnieje konieczność usadowienia kilkunastu urządzeń, łącznie z przenośnikami oraz wymagane jest wykopanie i odpowiednie przygotowanie zbiorników wodnych. Do rozwiązania tego problemu mogą służyć kompletne systemy obiegu zamkniętego wody wykorzystujące hydro-prasę.

W połowie roku 2012 w Porcie Północnym w Gdańsku, na terenie firmy Yeoman Poland, należącej do międzynarodowego koncernu Holicim Group, stanął kompletny zakład do przesiewania i płukania kruszywa pracujący w obiegu zamkniętym wody. Zakład składa się z zasobnika o pojemności 25 m3 z taśmociągiem wybierającym, najnowszej generacji stacjonarnego, 3-pokładowego przesiewacza Terex ® Simplicity 20x7, z powierzchnią pokładów 6,10x2,10 m, urządzenia kompaktowego do odwadniania z hydrocyklonem typu Powerscreen Finesmaster 120 Compact oraz systemu do odzysku wody Matec z prasą filtracyjną 1000x1000x100 elementów, silosem o pojemności 110 000 litrów i zbiornikami na brudną i czystą wodę. Materiał wykorzystywany do płukania to granit frakcji 0-25 mm o szczątkowej zawartości pyłów do 6%. Materiał jest przewożony i wrzucany bezpośrednio do kosza zasypowego co eliminuje koszty używania ładowarek. Płukanie materiału następuje na dwu-wałowym przesiewaczu Simplicity 7x20 z łożyskami o średnicy 140 mm pracującymi w kąpieli olejowej, co znacznie wydłuża ich żywotność. Wysoka amplituda drgań, ok. 8-10 mm, pozwala na precyzyjne sortowanie i bardzo dokładne płukanie przerabianego materiału, a co się z tym wiąże, otrzymanie czystego materiału końcowego o najwyższej jakości. Produkowane na zakładzie frakcje to piasek: 0-2 mm, kruszywo 2-8 mm , 8-16 mm i 16-25 mm. Materiał ten używany jest do betonów i mas asfaltowych najwyższych klas. Woda wykorzystywana do płukania kruszywa trafia z przesiewacza do urządzenia kompaktowego z hydrocyklonem Powerscreen Finesmaster 120 Compact, gdzie w hydrocyklonie następuje precyzyjne rozdzielenie frakcji piaskowej od pyłów, które z wodą przedostają się do zbiornika brudnej wody. Do zbiornika brudnej wody sprowadzana jest również woda z całego zakładu, zarówno woda pochodząca z drenażu jak i woda wyciśnięta z filtro-prasy. Zawiesina z pyłami pompowana jest do silosa zagęszczającego, gdzie podawany jest automatycznie polielektrolit – flokulant, pod wpływem którego gęsta zawiesina osadza się na dnie stożka silosa, skąd wypływa grawitacyjnie do zbiornika stabilizującego a potem pompowana pod ciśnieniem 18 atmosfer do filtro-prasy. Produktem prasy są tzw. „ciastka” o wilgotności ok. 20%. Czysta woda natomiast przelewa się górą silosa i jest odprowadzana do zbiornika czystej wody do ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Zakład osiąga wydajność ok. 250-300 ton/ godzinę, w zależności od konfiguracji sit.

Niewątpliwą zaletą zastosowania tego typu rozwiązań jest ograniczenie wydatków związanych z budową zbiorników osadczych i bardzo małe straty wody. Prawie 90% wody przechodzącej przez system Matec jest oczyszczane i ponownie użyte w procesie. Pozostaje tylko 10%, które albo odparowuje albo znajduje się w surowcu. Dzięki wprowadzeniu zamkniętego systemu produkcji ogranicza się czas niezbędny do zarządzania produkcją. Zastosowanie automatyki sterowania przy właściwym wprowadzeniu parametrów, pozwala na pracę zakładu pod nadzorem jednej osoby.

Systemy takie dzięki efektywności działania i niewątpliwym oszczędnościom z tym związanymi będą coraz częściej wykorzystywane na rynku Polskim.

zaklady-stacjonarne